[JS] – Validation họ tên – Name

Hướng dẫn Validate form họ tên tiếng việt có dấu đơn giản. Vừa qua có bạn hỏi mình làm sao để validate trường họ tên tiếng việt có dấu mình tìm hiểu thấy rất nhiều bạn cũng đang hỏi về thủ thuật này. Tiện mình viết luôn bài viết hướng dẫn validate họ tên tiếng việt có dấu bằng JS bạn nào đang mắc phải cần thì có thể tham khảo code để làm nhé.

Code Validation họ tên tiếng việt có dấu bằng JS

Cũng đơn giản thôi bản chỉ cần chuyển hóa tất cả các ký tự có dấu về ký tự không dấu rồi dùng Regex để validation. Bạn làm như sau.

function removeAscent (str) {
   if (str === null || str === undefined) return str;
	str = str.toLowerCase();
	str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a");
	str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, "e");
	str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, "i");
	str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, "o");
	str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, "u");
	str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, "y");
	str = str.replace(/đ/g, "d");
	return str;
}
var regexName = /^[a-zA-Z ]{2,}$/g;
var name = 'Nguyễn Văn A';
if(!regexName.test(removeAscent(name))){
  console.log('Faild');
}else{
  console.log('OK');
}

Như vậy là xong. Rất đơn giản phải không. Hy vọng thủ thuật website này sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn làm thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *