Hướng dẫn thêm cột và dòng vào bảng trong word 2007

Hướng dẫn thêm cột hay dòng vào bảng trong word 2007

Cách thêm cột hay thêm dòng ở bảng trong word 2007. Khi ta chia dữ liệu bản tính đủ và cần kẻ 1 bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng. Đột nhiên bạn thấy thiếu hàng hoặc cột muốn thêm vào bảng. Bạn chưa biết cách thêm cột và dòng vào bảng. Bài […]

Xem thêm