Hướng dẫn cách add domain vào hosting

Hướng dẫn cách add domain vào hosting

Hướng dẫn cách add domain vào hosting. Để website có host và tên miền liên kết với nhau ngoài việc trỏ tên miền về host thì các bạn cần phải add domain vào host để nó hoạt động. Thế làm sao có thể add domain vào host

Xem thêm